Έγκριση της υπ’ αριθμ.68/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.» με θέμα « Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο , με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό , με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012»