‘Εγκριση της υπ. αριθμ 40/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας « Ανδρομάνα» με θέμα Εκ νέου λήψη απόφασης Δ.Σ. και τροποποίηση της υπ’. αρίθμ. 33/2023 απόφασής μας.