Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015»