‘Εγκριση της υπ. αριθμ 37/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας « Ανδρομάνα» με θέμα Τροποποίηση προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου