Έγκριση της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική διαχείριση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. για την περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με θέμα: <>.