Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, της αρ. πρωτ. 6742/13-10-2020 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν, για το έτος 2021.