Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δεσκάτης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων « ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ » έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής διαχείρισης CPV:79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος.