Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή καταστρώματος στον υπερχειλιστή φράγματος Σταυρού και θυρόφραγμα υπερχειλιστή » Αρ. Μελ.42/2015 Αναδόχου Κόγιου Θεοφάνη ( Εμπειροτέχνη )