Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέματος Σακαβάρα-Στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής με αριθμ. μελέτης 101/2018