Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις