Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διασταύρωσης Καρπερού » αριθμ. μελ. 6/2008 αναδόχου Κ/Ξ Λαβός Κ. – Παπανίκος Χ.- Πέτρου Α .