Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023»