Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΡΟ προϋπολογισμού 111.290,32€ πλέον Φ.Π.Α.