Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙI του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΑΒΡΟΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»