Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης: για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 61.292,70€