Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 204.477,54 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)