Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ