Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 61.292,70€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).