Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»