Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ