Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.