Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού “Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017” του Δήμου και των νομικών του προσώπων.