Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.