Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023».