Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος Βιοαποδομήσιμων Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 8m3»