: Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού τροφίμων με διαπραγμάτευση.