Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού » αριθμ. μελ. 5/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 9/8/2020 με αναθεώρηση