Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων» αριθμ, μελ. 38/2018 αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ έως 31-12-2020 με αναθεώρηση.