Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ ( Τεχνική εταιρία ) αριθμ. μελ. 41/2017 έως 31-10-2019