Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» απόφαση 2/2018 του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »