Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων καθώς και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων