Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου