Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Δημιουργία χώρων θέας, κοινωνικών εκδηλώσεων και ευεξίας» π/υ 60.000,00 € στο πλαίσιο της με κωδικό 63-1-CLLD.4 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» για την Π.Ε. Κοζάνης και την Π.Ε. Γρεβενών