Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν, για το έτος 2024