Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Δεσκάτης » ποσού 145.000,00 € με ΦΠΑ του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής