Έγκριση διενέργειας προμήθειας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης » με κωδικό ΟΠΣ 5007110 του Ε.Π. « Δυτ. Μακεδονίας 2014-2020 ».