Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στη δημοτική υπάλληλο Μπαγκράτσα Χρυσούλα.