Έγκριση 3η παράταση προθεσμίας του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας» με αριθμό μελέτης 51/2018 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.