: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας» με αριθμό μελέτης 51/2018 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ