Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στην εταιρεία EDIL HELLAS ATEBE για την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου.