Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων