Διερεύνηση προθυμίας για τη λήψης δανείου για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.