Διάθεση πίστωσης ποσού 5.581,00 € για πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ