Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016