Διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, κατόπιν της γνώμης του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών