Διαγραφή χρέους ποσού 52,00€ ( 56,08 € με τις προσαυξήσεις ) του κ. Στυλόπουλου Δημητρίου του Ανδρέα