δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά Ευρώ 988,78 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2024 για Δαπάνες για το έθιμο “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ”.