Δέσμευση πίστωσης ποσού 12.574,78€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του έτους του 2016 για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου.