Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΙΑΛΡΙΩΝΑ