Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ 2020-ΚΑΥΣΙΜΑ